عزیزم بالغ کانال گیف سوپر در اتاق نشیمن خود تابیده می شود

06:52
12044

هنگامی که کانال گیف سوپر او را دید که در باغ مشغول کار است ، به جای او به قتل رسید.